+

Zanzibar > Rial (1882 - 1907)

Rok1p¼R½R1RRok
1p -  -  - ١٣٠٤١٣٠٤
1p¼R½R1R١٢٩٩١٢٩٩
System pieniężny: 1 riyal = 136 pysa
1p - 1 pysa
¼R - ¼ riyala
½R - ½ riyala
1R - 1 riyal
uCoin