+

Madagaskar > Francuskie Terytorium Zamorskie (1943 - 1958)

Rok50c1F2F5F10F20FRok
 - 1F -  -  -  - 1958
 -  -  - 5F10F20F1953
 - 1F2F -  -  - 1948
50c1F -  -  -  - 1943
System pieniężny: 1 frank = 100 centymów
50c - 50 centymów
1F - 1 frank
2F - 2 franki
5F - 5 franków
10F - 10 franków
20F - 20 franków
uCoin