+

Palestyna > Katalog monet

Palestyna 1 mil - obversePalestyna 1 mil - reverse
Palestyna 1 mil, 1927 - 1946
Brąz
, 3.23g, 21mm
KM# 1
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 2 mile - obversePalestyna 2 mile - reverse
Palestyna 2 mile, 1927 - 1946
Brąz
, 7.8g, 28mm
KM# 2
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 5 milów - obversePalestyna 5 milów - reverse
Palestyna 5 milów, 1942 - 1944
Brąz
, 2.9g, 20mm
KM# 3a
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 5 milów - obversePalestyna 5 milów - reverse
Palestyna 5 milów, 1927 - 1946
Miedzionikiel
, 2.9g, 20mm
KM# 3
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 10 milów - obversePalestyna 10 milów - reverse
Palestyna 10 milów, 1942 - 1943
Bronze /brown color/
Brąz
, 6.5g, 27mm
KM# 4a
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 10 milów - obversePalestyna 10 milów - reverse
Palestyna 10 milów, 1927 - 1946
Miedzionikiel
, 6.5g, 27mm
KM# 4
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 20 milów - obversePalestyna 20 milów - reverse
Palestyna 20 milów, 1942 - 1944
Brąz
, 11.3g, 30.5mm
KM# 5a
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 20 milów - obversePalestyna 20 milów - reverse
Palestyna 20 milów, 1927 - 1941
Miedzionikiel
, 11.3g, 30.5mm
KM# 5
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 50 milów - obversePalestyna 50 milów - reverse
Palestyna 50 milów, 1927 - 1942
Srebro 0.720
, 5.83g, 23.5mm
KM# 6
Monety obiegowe: Palestyna
Palestyna 100 milów - obversePalestyna 100 milów - reverse
Palestyna 100 milów, 1927 - 1942
Srebro 0.720
, 11.7g, 29mm
KM# 7
Monety obiegowe: Palestyna
uCoin