+

Chorwacja > Katalog monet

Chorwacja 1 lipa 2006 - obverseChorwacja 1 lipa 2006 - reverse
Chorwacja 1 lipa, 1994 - 2014
Aluminium
, 0.7g, 17mm
KM# 12
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 1 lipa 2005 - obverseChorwacja 1 lipa 2005 - reverse
Chorwacja 1 lipa, 1993 - 2011
Aluminium
, 0.7g, 17mm
KM# 3
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 2 lipy 2006 - obverseChorwacja 2 lipy 2006 - reverse
Chorwacja 2 lipy, 1994 - 2014
Aluminium
, 0.92g, 19mm
KM# 14
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 2 lipy 2007 - obverseChorwacja 2 lipy 2007 - reverse
Chorwacja 2 lipy, 1993 - 2011
Aluminium
, 0.92g, 19mm
KM# 4
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 5 lip 2008 - obverseChorwacja 5 lip 2008 - reverse
Chorwacja 5 lip, 1994 - 2016
Stal pokryta mosiądzem
, 2.5g, 18mm
KM# 15
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 5 lip 2009 - obverseChorwacja 5 lip 2009 - reverse
Chorwacja 5 lip, 1993 - 2015
Stal pokryta mosiądzem
, 2.5g, 18mm
KM# 5
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 10 lip 2008 - obverseChorwacja 10 lip 2008 - reverse
Chorwacja 10 lip, 1994 - 2016
Stal pokryta mosiądzem
, 3.2g, 20mm
KM# 16
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 10 lip 2009 - obverseChorwacja 10 lip 2009 - reverse
Chorwacja 10 lip, 1993 - 2015
Stal pokryta mosiądzem
, 3.2g, 20mm
KM# 6
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 20 lip 2006 - obverseChorwacja 20 lip 2006 - reverse
Chorwacja 20 lip, 1994 - 2016
Stal pokryta niklem
, 2.9g, 18.5mm
KM# 17
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 20 lip 1995 - obverseChorwacja 20 lip 1995 - reverse
Chorwacja 20 lip, 1993 - 2015
Stal pokryta niklem
, 2.9g, 18.5mm
KM# 7
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 50 lip 2010 - obverseChorwacja 50 lip 2010 - reverse
Chorwacja 50 lip, 1994 - 2016
Stal pokryta niklem
, 3.65g, 20.5mm
KM# 19
Monety obiegowe: Chorwacja
Chorwacja 50 lip 2009 - obverseChorwacja 50 lip 2009 - reverse
Chorwacja 50 lip, 1993 - 2015
Stal pokryta niklem
, 3.65g, 20.5mm
KM# 8
Monety obiegowe: Chorwacja
uCoin